درد های بشری ۵: اولویت ها

همیشه نابخردان مظلوم ترین چیز یا کسی را که زورشان به آن می رسیده مورد آزاد و اذیت قرار می دادند. اگر همه علیه ظالم اصلی متحد می شدند دیگر ظلمی نمی ماند.

/ 1 نظر / 41 بازدید