نگاه سطحی غیاث آبادی به آثار بابلی و تخریب چهره کوروش بزرگ

اما داستان آنجا جالب می شود که غیاث آبادی افتخار محتوای منشور کوروش را از آن بابلی ها می داند:

افتخار پدیدآوردن آن [منشور کوروش] و افتخار محتوای آن و افتخار فناوری ساخت آن متعلق به کیست؟ نگارنده به دلایل زیر معتقد است که هر سه این افتخارات نه متعلق به کورش و هخامنشیان، که متعلق به تمدن بابل است:

۱- به این دلیل که این استوانه در شهر بابل که پایتخت کشور بابل بوده، نوشته شده و در همان جا نیز پیدا شده است.

۲- به این دلیل که این استوانه به دست کاتبان و رویدادنامه‌نویسان بابلی نوشته شده است.

۳- به این دلیل که به خط و زبان اکدی (بابلی نو) نوشته شده است.

۴- به این دلیل که مطابق با سنت منشورنویسی بابلی نوشته است. سنتی که پیش از حمله کورش، حدود دوهزار سال در بابل رواج داشته و نمونه‌های متنوعی از آن به دست آمده است.

...

افتخار منشور کورش متعلق به کیست؟، رضا مرادی غیاث آبادی، سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

 

جالب است!! یعنی اینکه مردم بابل به زنان نصف مردان ارث می دادند، تقصیر کوروش است ولی اینکه کوروش تمام اقوام، نه فقط بابلی ها را آزاد گذاشت و حتی اینکه کوروش برخی از اقوام اسیر غیر بابلی که در بابل اسیر بودند را آزد کرد؛ به خاطر بابلی ها است؟!

به نظر می رسد، به طور کلی استدلال های غیاث آبادی نادرست است.

حقیقت آن است که با توجه با ساختار حکومت کوروش، قوانین اجتماعی یک ملت و یک قوم متعلق به همان قوم است و ما نمی توانیم قوانینی که یک ملت قبول کردند و بدان پایبندند را از آنجایی که از آنها  خوشمان نمی آید، بد بدانیم. اگر مردم بابل از این قوانین راضی بودند نه به ما ربط دارد و نه به کوروش ربط داشته است چرا که با توجه به شرایط زمانی آن دوره، متعلق به آن ملت است. در هر کشوری (پارس، ماد و...) قوانین خاص خود وجود داشت.

چنین می نماید که انگیزه ی اصلی برای فتح بابل توسط کوروش، اقدامات دفاعی و پدافندی بوده است. با حمایت های داخلی بابلیان از کوروش، راه برای فتح این شهر باز شد.

برای دانش بیشتر بنگرید به: کوروش بزرگ، مهاجم یا مدافع؟!

 

کوروش به دلایل دفاعی و با درخواست مردم بابل، این شهر را فتح کند و سپس قوانین بابل را تغییر دهد؟؟؟!!! اگر کوروش تمام قوانین پذیرفته شده در بابل را تغییر می داد و به بابلیان اجازه نمی داد که قوانینی تدوین کنند؛ آنگاه کارش بسیار ظالمانه بود.

آنچه محتوای منشور کوروش را از دیگر سنگ نبشته های هم عصر او متمایز می کند، برخورد کوروش با مغلوبین است. همین پادشاهان بابل با مغلوبین چطور رفتار می کردند؟! آیا پادشاهان آن عصر بابل همانند کوروش درباره نیکی با مغلوبین چیزی گفته اند؟!

ما معتقدیم که ایرانیان نقش مهمی در افتخار منشور کوروش دارند، اما نباید نقش دیگر اقوام و تمدن ها را نادیده بگیریم. منشور کوروش متعلق به همه بشر است و برای همین به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده است. این رفتار نیک با مغلوبین یعنی احترام به حقوق بشر، یعنی ارزش قائل بودن برای نوع انسان، به بهترین زبان یعنی: بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

/ 1 نظر / 119 بازدید
آذربايجان ايگيدي

اينجارو عالي اومدي: (جالب آنکه چنین قوانینی هنوز هم در بعضی ملل دیده می شود.)